30 Listopada 2022
¦roda
Imieniny obchodz±:
Andrzej, Justyna,
Konstanty, Maura,
Zbys³awa
Do końca roku zosta³o 32 dni.

Menu witryny

Znajdujesz siź: Aktualno¶ci
„ Cz³owiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to czym dzieli siź z innymi.”  
        / Jan Pawe³ II/
 
Odpust 2020 Drukuj Poleę znajomemu
W dniu 14.08.2020 r. w naszej parafii odby³ siź Odpust parafialny ku czci ¶w. Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczysto¶ciom przewodniczy³ ks. Tomasz Motyka proboszcz parafii  MB Róæańcowej, który w swojej homilii podkre¶li³ ¶wiadectwo wiary z³oæone przez ¶w. Ojca Maksymiliana, które mia³o na celu przeciwstawienie siź wszelkiemu z³u i zarazem wyznaniu wiary. Jest to teæ wezwanie dla nas do ¶wiadectwa i przeciwstawieniu siź wszelkiemu z³u wspó³czesnego ¶wiata. Po mszy ¶w. ks. Tomasz udzieli³ b³ogos³awieństwa wszystkim Wiernym relikwiami ¶w. Maksymiliana.